boczny2
boczny1

smerfy2

"Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż"
J. Korczak
 

Smerfusiowe aktualności:

Uwaga!!!
27 lutego 2021, 14.40
Uwaga!!!
UWAGA!! Smerfuś rozpoczyna rekrutację do nowego punktu...
Informacja!
12 lutego 2021, 15.23
Informacja!
Informujemy, że aktualnie nie mamy wolnych miejsc w naszych...

Zajęcia dodatkowe

IMG_6777

     W naszym przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, organizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – to wielospecjalistyczne, kompleksowe działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka z dysfunkcjami. Okres oddziaływań obejmuje okres od czasu wykrycia dysfunkcji do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Pomoc i wsparcie udzielone jest również rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Wspomaganie rozwoju dziecka powinno być podjęte jak najwcześniej, Jego istotą jest dostarczenie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawieniu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno dziecku, jak i członkom jego rodziny, dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

 Terapia prowadzona jest w zaadoptowanych na ten cel dodatkowych pomieszczeniach, wyposażone są w nowoczesny sprzęt oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach. Dzieci objęte są opieką logopedy, psychologa, terapeuty ruchowego, pedagogów ze specjalnością oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, integracji sensorycznej, neurologopedy.

 

Język Angielski – wczesny kontakt z językiemangielskim umożliwia dziecku stopniowe oswajanie się z jego brzmieniem, melodią i strukturą. Kontakty z językiem angielskim na zajęciach mają być przyjemnym doświadczeniem – zabawą wzbogaconą ruchem, atrakcyjnymi ilustracjami, piosenkami i grami. 

 

 jezyk-angielski
 

Język Hiszpański- wczesny kontakt z językiem hiszpańskim umożliwia dziecku stopniowe oswajanie się z jego brzmieniem, melodią i strukturą. Kontakty z językiem hiszpańskim na zajęciach mają być przyjemnym doświadczeniem – zabawą wzbogaconą ruchem, atrakcyjnymi ilustracjami, piosenkami i grami.

Europa-na-językach-hiszpańskiespana

 
 
 
 
smerf tace
Zajęcia taneczne - wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną. Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

 

 

sport

Zajęcia sportowe z piłką - mają na celu zapoznania dzieci w wieku przedszkolnym z szeroko rozumianą kulturą fizyczną, zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych jak i nauczenia dzieci współpracy w drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Przedszkolaki podczas zajęć według programu „Przedszkole i Piłka” rozwijają swoje zdolności motoryczne, jak również nabywają podstawowe umiejętności z takich dyscyplin sportu, jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis czy piłka ręczna.

  

 

Rytmika – zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

 

„ Rytmika nie jest sztuką,
Nie jest celem samym w sobie,
Jest przygotowaniem do wszystkich sztuk,
Jest wychowaniem

 

E. Jaques – Dalcroze

IMG_6789Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie. Realizującą cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki a często jej wykonawcę i twórcę.

 

 

 
 
 
 
 

Terapia Logopedyczna – w przedszkolu są podejmowane działania na rzecz rozwoju prawidłowej mowy dziecka, które są planowane, systematyczne i zorganizowane. Działania te polegają na stymulowaniu procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej. 

Terapia jest finansowana ze środków unijnych.

unia europejska

 

 
Neurologopedia -to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopedia zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.
Specjaliści pracują na specjalistycznych programach multimedialnych prowadząc indywidualne kartoteki dzieci, obrazujące postępy terapii. 
 
 

 

Terapia Indywidualna dla dzieci autystycznych – ma za zadanie wprowadzić dziecko z autyzmem do grupy dzieci pełnosprawnych w przedszkolu a później do szkoły. Zaburzenia autystyczne u dzieci od ponad pół wieku intrygują nas tajemniczością i budzą duże kontrowersje obszarów badawczych. Autyzm swoją złożonością obejmują trzy obszary rozwojowe: zerwanie więzi społecznych, zaburzenia w komunikacji, sztywność zachowania. Dzieci dotknięte autyzmem ogromnie cierpią. Źródłem ich cierpienia jest wielki lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym, ucieczka we własny, dla nas niedostępny świat. Dzieci autystyczne jakby pod wpływem magicznego zaklęcia chowają się w swój lęk. Wolą odcinać się od otoczenia, będącego źródłem nieustannych bodźców, których nie potrafią umiejętnie selekcjonować.

 

 
Terapia indywidualna dla dzieci z afazją dziecięcą - terapia dziecka polega na stymulacji rozwoju mowy, likwidacji towarzyszących zaburzeń mowy. Terapia ta musi być kompleksowa z udziałem innych specjalistów, przedszkola oraz rodziców. W trakcie procesu terapeutycznego zmierza się do takiego stymulowania mowy, by jak najszybciej umożliwić dziecku porozumiewanie się i by mogło prawidłowo rozwijać się pod względem intelektualnym. Należy pamiętać, że każde dziecko stanowi odrębny przypadek i do którego dziecka dostosowany jest indywidualny program terapeutyczny i indywidualne ćwiczenia.
 

 

Dogoterapia – to metoda wykorzystująca psy w rehabilitacji między innymi osób niepełnosprawnych z autyzmem, porażeniem mózgowym, niedowładem kończyn, charakteropatią, zespołem wiotkiego dziecka, osób starszych oraz dziećmi nadpobudliwymi czy lękliwymi. Jest metodą dostosowaną do indywidualnych możliwości potrzebujących. Główne działanie tego rodzaju terapii polega na nawiązywaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesz leczenie, ułatwia przejście choroby i stymuluje rozwój dziecka. Dogoterapia jest powszechnie wykorzystywana na świecie, jako program Visiting pets. Psy niemal codziennie odwiedzają chorych w szpitalach, hospicjach i placówkach opieki społecznej, ośrodkach dla narkomanów oraz więzieniach. Uregulowania prawne pozwoliły na wprowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, jako normalnego sposobu wspomagającego proces leczenia. Istniejące organizacje w USA: Kanadzie od ponad 20 lat stosują dogoterapię  i odnoszą sukcesy. W Polsce dogoterapia wciąż jest mało popularna.

 

 

dogoterapia2

 

 
Terapia Integracji Sensorycznej (SI) - terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. 
 
Posiadamy wyposażoną salę doświadczeń świata, magiczny dywan, projektory multimedialne.
 
Terapia jest finansowana ze środków unijnych.


 
unia europejska
 
Metoda Tomatisa- to program stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki i głosu. Po indywidualnej konsultacji specjalista Metody Tomatisa przygotowuje program codziennych seansów słuchowych dostosowanych do potrzeb konkretnego dziecka lub dorosłego. Jedyna w swoim rodzaju technologia pozwala korzystać z programów doskonalących uwagę słuchową w domu lub w certyfikowanym gabinecie. Od początku swojego istnienia Metoda Tomatisa nieustająco się rozwija, towarzysząc kolejnym pokoleniom dzieci i dorosłych. Każdego roku korzysta z niej ponad 200 tysięcy osób na całym świecie.
 
Metoda jest finansowana ze środków unijnych.
unia europejska
 

 Metoda Johansena- dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt CD. Trening słuchowy Johansena poprzedza szczegółowa diagnoza obejmująca wywiad, badanie audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). Po diagnozie uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu. 

Metoda jest finansowana ze środków unijnych.

unia europejska

 

Terapia ręki- to program stworzony w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym.Ręka odpowiedzialna jest za wiele procesów. Początkowo bierze udział w poznawaniu świata, pomaga w lokomocji, a w dalszym rozwoju wykonuje bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie. Wszystkie te aspekty pokazują dlaczego jej prawidłowe działanie jest tak ważne.

Metoda jest finansowana ze środków unijnych.

unia europejska

Metoda Krakowska- systemowa neurobiologiczna terapia funkcji poznawczych u dzieci, które charakteryzują się różnorakimi zaburzeniami rozwoju, jak również zaburzeniami genetycznymi. Stosowana jest u dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać lub u tych, które mają problemy z odczytywaniem tekstów (zagrożone są dysleksją). 

Metoda zakłada stymulację rozwoju intelektualnego dzieci poprzez osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych. Oddziaływania stymulacyjne opierają się na mechanizmach neuroplastyczności mózgu – zmianie reprezentacji korowych w wyniku organizowanych podczas terapii doświadczeń. Podstawowym założeniem metody jest dotarcie do dziecka poprzez jego stymulację językową, a w przypadkach, gdy nie jest to możliwe, poprzez wytworzenie alternatywnej formy komunikacyjnej, która ma doprowadzić do wzbudzenia w dzieciach potrzeby i chęci mówienia. Podstawowym założeniem metodologicznym jest w tej metodzie nauka czytania sylabami – dzieci uczą się odczytywać całe sylaby, a nigdy tylko pojedyncze spółgłoski.

Metoda jest finansowana ze środków unijnych.

unia europejska

 

Religia – w naszej kulturze i tradycji katolicyzm odgrywa bardzo ważną rolę i w przypadku, gdy nie uznaje się tego za słuszną drogę warto mieć wiedzę na ten temat. W przedszkolu zajęcia religii są nieobowiązkowe, jeśli rodzic wyraża zgodę to dziecko chodzi, jeśli nie to w tym czasie organizowane są inne zajęcia dla dziecka. Zajęcia prowadzi katechetka, która również uczy w szkołach w naszym mieście. Na zajęciach dzieci uczą się piosenek, kolęd, rysują oraz minimalnych podstaw Biblii. Mówi się o takich wartościach jak miłość i szacunek do innych.

 

Zajęcia z psychologiem -  zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa są ogólnorozwojowe o charakterze terapeutycznym. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju psychicznego opprzez indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych (np. ćwiczenia koncentracji uwagi) i percepcyjnych (rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej) oraz pomocy w pokonywaniu trudności interpersonalnych i problemów emocjonalnych. Do zadań psychologa należy wspieranie mocnych stron dziecka, a ponadto rozpoznanie jego możliwosci psychofizycznych, potrzeb i umożliwienie ich zaspokojenia, prowadzenie obserwacji w zakresie funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi i prowadzenie działań diagnostycznych.

 

IMG_6816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

 

 PONIEDZIAŁEK:


Język angielski:

Starszaki-08:50-9:20
Średniaki-9:20-9:50
Maluchy-9:50-10:20

Religia:

Starszaki -10:00-11:00

Neurologopeda/Logopeda P.Edyta- 11:30-16:30

 

Terapia Johansen P.Edyta 9:30-11:30


Logopeda P.Gosia /Metoda Krakowska 12:15-16:15


Neurologopeda P.Jagoda 8:00-13:00


Terapia indywidualna:
6:00-14:00

co drugi tydzień 7:00-15:00


Terapia Tomatis 12:00-14:00


WTOREK:

Psycholog P. Michalina: 07:00- 10:00

Neurologopeda/Logopeda P.Edyta 11:30-16:30


Terapia Johansen P.Edyta 9:00-11:00


Terapia indywidualna 7:00-15:00

co drugi tydzień 6:00-14:00


Logopeda P.Gosia/Metoda Krakowska: 12:15-16:15


Neurologopeda P.Jagoda 7:00-11:00


Integracja Sensoryczna Terapia ręki P.Ania 7:00-16:00


Terapia Tomatis 12:00-14:00

Sensoplastyka P. Ala średniaki: 14:00- 14:30

 

ŚRODA:


Terapia indywidualna 7:00-15:00

co drugi tydzień 6:00- 14:00

Terapia Tomatis 12:00-14:00

Psycholog Pani Michalina:

7:00-8:30

12:30-15:00

Sensoplastyka P. Ala starszaki:

12:30- 13:00


Rytmika

Maluchy-10:40-11:00
Średniaki-11:20-11:40
Starszaki-11:00-11:20

 

CZWARTEK

Język angielski

Starszaki- 10:45- 11:15
Średniaki-10:15-10:45
Maluchy-9:45-10:15

 

Terapia indywidualna 7:00-15:00

co drugi tydzień 

6:00-14:00


Neurologopeda/Logopeda P.Edyta 10:45-15:45


Terapia Johansen P.Edyta 14:00-15:45

Logopeda P. Gosia/ Metoda Krakowska 12:15- 16:15

 

 

Zajęcia z piłką

Maluchy-9:40-10:10
Średniaki -11:10-11:40
Starszaki-10:10-11:10
Dogoterapia 7:00-10:30


Terapia Tomatis 12:00-14:00


Dogoterapia: 7:00- 10:30


PIĄTEK

Terapia indywidualna:

7:00-15:00

co drugi tydzień 

6:00-14:00

Psycholog Pani Michalina 

7:00-10:00

Neurologopeda Metoda Krakowska P.Jagoda
7:00-11:00


Integracja Sensoryczna Terapia ręki P.Ania 7:00-16:00


Terapia Tomatis 12:00-14:00


Sensoplastyka P. Ala: Maluchy 11:30- 12:00

 

Ta strona używa COOKIE. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji.

Akceptuję pliki COOKIES